ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลเมืองคูคต เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคูคต (เป็นบางส่วน) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลคูคตขึ้นเป็น เทศบาลเมืองคูคต เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2539ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 113 ตอนที่ 5 ก ลงวันที่ 6 มีนาคม 2539 โดยมี พันจ่าอากาศเอกประเทือง โลทะกะ เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก ดวงตราของเทศบาลเป็นสัญลักษณ์ รูป “อนุสรณ์สถานแห่งชาติ” ในระยะเริ่มแรก สำนักงานเดิม ตั้งอยู่เลขที่ 33/51 ถนนพหลโยธิน–ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2538 นางวิลิศ ธนะสิริ และนางวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 9 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา เป็นมูลค่าที่ดินทั้งสิ้น 93 ล้านบาท ให้แก่สุขาภิบาลคูคต เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

ซึ่งสุขาภิบาลคูคต ได้กู้เงิน กสส. เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานจำนวน 16,707,000 บาท ตามสัญญา เลขที่ 61/39 ลงวันที่ 22 มกราคม 2539 กำหนดผ่อนชำระ 10 ปี เมื่อได้รับยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล เทศบาลเมืองคูคต ได้กู้เงิน กสท. ตามสัญญาเลขที่ 1472/94/2541 ลงวันที่ 24 กันยายน 2541 เพื่อชำระหนี้เงินกู้ก.ส.ส. ตามสัญญาเลขที่ 61/1/39 โดยผ่อนชำระปีละ 2,059,821.90 บาท

โดยก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่เป็นอาคาร 4 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และได้ย้ายจากสำนักงานเดิมมาอยู่สำนักงานใหม่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2542 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน และได้ก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น อีกจำนวน 1 หลัง โดยเชื่อมต่อขยายในปีงบประมาณ 2551 ซึ่งในขณะนี้การก่อสร้างได้แล้วเสร็จ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

สภาพทั่วไป

 

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลเมืองคูคตเป็นเทศบาลซึ่งอยู่ในเขตปริมณฑล โดยอยู่ห่างจากอำเภอลำลูกกา ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดปทุมธานี มาทางทิศใต้ ประมาณ 16 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 12.475 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้


 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตดอนเมืองและเขตสายไหม กรุงเทพฯ
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
และมีอาณาเขตตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล ดังนี้ หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่แนวเส้นแบ่งเขตอำเภอลำลูกกา กับอำเภอธัญบุรี ตรงจุดที่แนวเส้นแบ่งเขตอำเภอลำลูกกากับอำเภอธัญบุรี บรรจบกับแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอลำลูกกา กับอำเภอเมืองปทุมธานี

 • ด้านเหนือ

- จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขต อำเภอลำลูกกากับอำเภอธัญบุรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กรุงเทพมหานคร–แม่สาย (เขตแดน) ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลอง ซอยที่ 1 ฝั่งตะวันออก

- จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบริมคลองซอยที่ 1 ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศใต้ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ปากคลองซอยที่ 1 ฝั่งเหนือตรงจุดที่ปากคลองซอยที่ 1 บรรจบกับคลองซอยที่ 2

- จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบริมคลองซอยที่ 2 ฝั่งตะวันตกไปทางทิศเหนือ ระยะ 300 เมตร ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองซอยที่ 2 ฝั่งตะวันตก

- จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตั้งฉากกับคลองซอยที่ 2 ไปทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นขนาน ระยะ 1,200 เมตร กับศูนย์กลางซอยที่ 2 • ด้านตะวันออก

จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นขนานระยะ 1,200 เมตร กับศูนย์กลางคลองซอยที่ 2 ไปทางทิศใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3312 แยกทางหลวงแผ่นดินหลายเลข 1 (สนามกีฬาธูปะเตมีย์) – คลอง 16 ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ตรงแนวเส้นแบ่งเขตจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร • ด้านใต้

จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศตะวันตก ทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ตรงแนวเส้นแบ่งเขตจังหวัดปทุมธานี กับกรุงเทพมหานคร ตรงจุดที่แนวเส้นแบ่งเขตจังหวัดปทุมธานี กับกรุงเทพมหานคร บรรจบกับแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอลำลูกกา กับอำเภอเมืองปทุมธานี • ด้านตะวันตก

จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอลำลูกกากับอำเภอเมืองปทุมธานี ไปทางทิศเหนือบรรจบกับหลักเขตที่ 1

 

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

 

2.1 การคมนาคม

ถนนในเขตเทศบาล มีถนนและซอยต่าง ๆ 80 สาย รวมระยะทาง ประมาณ 100 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมในการติดต่อกับจังหวัดและอำเภอใกล้เคียง สามารถใช้เส้นทางในการคมนาคม ได้แก่ ทางบก มีถนนเชื่อมติดต่อระหว่างอำเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัดเดียวกัน และจังหวัดใกล้เคียงถนนสายสำคัญ ดังนี้

 • 1) ถนนพหลโยธิน เป็นถนนที่ใช้เป็นเส้นทางไปสู่ภาคเหนือและภาคะวันออกเฉียงเหนือ
 • 2) ถนนพหลโยธิน–ลำลูกกา เป็นถนนที่เชื่อมกับถนนพหลโยธิน และใช้เป็นเส้นทางไปยังถนนวงแหวนรอบนอกบริเวณอำเภอลำลูกกา เพื่อเดินทางไปจังหวัดทางชายฝั่งตะวันออก เช่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
 • 3) ถนนวิภาวดีรังสิต เป็นถนนจากเขตดอนเมืองมาเชื่อมกับถนนพหลโยธิน เพื่อเดินทางไปสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 4) ถนนเลียบคลองซอยสอง เป็นถนนเชื่อมระหว่างเขตเทศบาลเมืองคูคต กับเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
 • 5) ถนนเชื่อมซอยชื่นสินธ์ (39) เป็นถนนไปเชื่อมต่อถนนพหลโยธินเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับถนนภายในเขตเทศบาลมีสภาพค่อนข้างดี ส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเกือบทุกสาย

2.2 การไฟฟ้า

การไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองคูคต อยู่ในเขตความรับผิดชอบของไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตและเทศบาลเมืองคูคต ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามถนนสาธารณะ โดยมีนโยบายขยายการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วทุกชุมชน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยส่วนรวมปัจจุบัน เทศบาลให้บริการไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ตรอก ซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเกือบครอบคลุมพื้นที่และบ้านเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต มีไฟฟ้าใช้ประมาณ 95 % หรือ 17,356 ครัวเรือน ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 18,269 ครัวเรือน

2.3 การประปา

การให้บริการทางด้านการประปาของเทศบาลเมืองคูคต อยู่ในการควบคุมดูแลของการประปาภูมิภาครังสิต โดยมีบริการประมาณ 60% หรือจำนวน 10,962 ครัวเรือน และอีก 40%หรือ 7,307 ครัวเรือน มีระบบประปาบาดาลของเอกชนโดยเฉพาะในบริเวณหมู่บ้านจัดสรร

2.4 โทรคมนาคม

ระบบการสื่อสารที่มีให้บริการ ได้แก่ โทรศัพท์ ในเขตเทศบาลมีชุมสายโทรศัพท์ที่เปิดดำเนินการ 1 แห่ง คือชุมสายโทรศัพท์เขตดอนเมือง ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านวังทอง ริเวอร์ปาร์ค โดยประชาชนในเขตเทศบาลที่มีโทรศัพท์ใช้ประมาณ 80%หรือ จำนวน 14,616 ครัวเรือน ไปรษณีย์โทรเลข ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขภายในเขตเทศบาล มีจำนวน 1 แห่ง สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง ในการจัดส่งจดหมาย พัสดุภัณฑ์ ไปรษณียภัณฑ์ และธนาณัติ ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขคูคต ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ตำบลคูคต (ข้างโรงพยาบาลแพทย์รังสิต)

2.5 สภาพการจราจร

สภาพการจราจร ในเขตเทศบาลจะมีการจราจรหนาแน่นบริเวณเขตติดต่อระหว่างเขตเทศบาลกับเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ในเขตเทศบาล ซึ่งเป็นเขตปริมณฑล หรือชานเมืองส่วนใหญ่จะเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรที่จะต้องเดินทางเข้าไปทำงานในเมืองหลวง นอกจากนี้ ยังมีศูนย์กลางรับส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ตลาดสี่มุมเมือง ซึ่งมีรถเข้า–ออก ตลาดสี่มุมเมืองประมาณวันละ 7,000 คัน ซึ่งเป็นปัญหาที่เทศบาลไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ เนื่องจากเป็นปัญหาระดับชาติ ที่ต้องมีหลายหน่วยงานที่ต้องเข้ามาช่วยกัน จึงต้องอาศัยรัฐบาลให้การช่วยเหลือในการแก้ปัญหา ซึ่งเทศบาลสามารถดำเนินการได้เพียงให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกระดับเบื้องต้น โดยจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนการจราจรให้กับสถานีตำรวจภูธรตำบล คูคต ในส่วนที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลได้บ้าง เช่น ป้ายจราจร สีทาถนน จุดที่การจราจรหนาแน่นในถนนพหลโยธิน–ลำลูกกา ได้แก่ ทางแยกวัดโพสพผลเจริญ ทางแยกเสมาฟ้าครามนคร (ถนนเลียบคลองสองกับถนนพหลโยธิน–ลำลูกกา) จุดหนาแน่นในถนนพหลโยธิน ได้แก่ บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซียร์รังสิตและหน้าตลาดสี่มุมเมือง

 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

 

3.1 การเกษตร

ในเขตเทศบาล ปัจจุบันพื้นที่ที่ใช้ในการเกษตรกรรมมีเหลือน้อยมากเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ลงทุนในด้านที่อยู่อาศัยได้ลงทุนในบริเวณเขตปริมณฑลเพิ่มมากขึ้นเพราะประชาชนมีความต้องการด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ทำให้มีการขายที่ดินนำไปดำเนินธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรลดลง แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ คลองซอยหนึ่งสายใต้ คลองซอยสองสายใต้และคลองหกวาสายใต้

3.1.1 การเพาะปลูก

 • ปัจจุบันในเขตเทศบาลเมืองคูคต แทบจะไม่มีพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกเลย เนื่องจากเป็นที่รองรับการขยายตัวของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้มีการลงทุนในด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีการขยายตัวทางการเศรษฐกิจ โดยมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น

3.1.2 การปศุสัตว์ และการประมง

 • โดยทั่วไปจะเป็นลักษณะการเลี้ยงสัตว์ที่มีทั้งสัตว์ตามบ้านและฟาร์ม ได้แก่ ไก่เนื้อ เป็ด โค กระบือ สุกร ปลาน้ำจืด

3.1.3 ระบบชลประทาน

 • ในเขตเทศบาลไม่มีระบบชลประทาน เพื่อเกื้อหนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่อย่างใด

3.2 การอุตสาหกรรม

ปัจจุบันในเขตเทศบาล ได้มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจมีการดำเนินการด้านอุตสาหกรรม ซึ่งมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวน 12 โรงงาน ขนาดกลาง จำนวน 30 โรงงาน และขนาดใหญ่ จำนวน 55 โรงงาน


3.3 การพาณิชย์

ในเขตเทศบาล บริเวณในเขตย่านชุมชนจะเป็นอาคารพาณิชย์ มีห้างสรรพสินค้าใหญ่จำนวน 2 ห้าง คือ ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟู และศูนย์การค้าเชียร์รังสิต มีตลาดขายส่งสินค้า ซึ่งเป็นของเอกชน ได้แก่ ตลาดสี่มุมเมือง นอกจากนั้นยังมีร้านค้าส่ง - ร้านค้าปลีกต่าง ๆ มากมาย


3.4 การท่องเที่ยว

ในเขตเทศบาลเมืองคูคต มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางโบราณสถาน ได้แก่ “อนุสรณ์สถานแห่งชาติ” อยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการทหารสูงสุด มีศูนย์กลางทางการค้าส่งผักและ ผลไม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่ ได้แก่ ตลาดสี่มุมเมือง มีห้างสรรพสินค้าด้าน ITและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซียร์ รังสิต 

ลักษณะทางสังคม

 

4.1 ประชากร

ในเขตเทศบาลเมืองคูคต ปัจจุบัน ณ เดือนธันวาคม 2560 มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 45,170 คน เป็นชาย 21,889 คน หญิง 23,281 คน จำนวนครัวเรือน 24,032 ครัวเรือน


4.2 การศึกษา

ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลจะเป็นผู้ที่จบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไปจนถึงระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี โรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลมีจำนวนทั้งหมด 11 แห่ง แยกเป็น โรงเรียนรัฐบาล 3 แห่ง และโรงเรียนเอกชน 8 แห่ง ในส่วนของเทศบาลเมืองคูคต มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประยูรธรรมาราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที่ 2 วังทองธานีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที่ 3 เทศบาลเมืองคูคต

และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต จำนวน 1 แห่ง

4.3 ศาสนาและวัฒนธรรม

ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 97 รองลงมา ได้แก่ ศาสนาอิสลาม ประมาณร้อยละ 1.5 ศาสนาคริสต์ ประมาณร้อยละ 1 และอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 0.5 ซึ่งมีวัด จำนวน 4 แห่ง วัดประยูรธรรมราม วัดลาดสนุ่น วัดโพสพผลเจริญ วัดป่าจิตตภาวนา(วัดฟ้าคราม) และสำนักสงฆ์ กม.27


4.4 การสาธารณสุข

ในเขตเทศบาลมีโรงพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต สถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง คือ สถานีอนามัยวัดประยูรธรรมาราม และสถานีอนามัยวัดลาดสนุ่น ศูนย์บริการสาธารณสุขของ เทศบาล จำนวน 1 แห่ง ประชาชนในเขตเทศบาลมีส้วมทุกหลังคาเรือน และสามารถใช้ส้วมได้อย่างถูกสุขลักษณะ การกำจัดมูลฝอย ใช้วิธีฝังกลบ จำนวนขยะในปัจจุบันมีจำนวนปริมาณ 60-65 ตันต่อวัน เทศบาลมีความสามารถเก็บขยะได้วันละ 60 ตัน

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต