ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558...

อ่านต่อ


โครงการซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปี 2558...

อ่านต่อ


โครงการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง ประจำปี 2558...

อ่านต่อ

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2558

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(21 ส.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง คู่มือบริการสำหรับประชาชน ...

(13 ก.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3...

(13 ก.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)...

(26 มี.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องรายงานผลการปฏิบัติตามคำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประม...

(26 มี.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ประจำปี พ...

(24 มี.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2...

(24 มี.ค. 58)

แก้ไขเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) ครั้งที่...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) ครั้งที่...

(13 พ.ย. 57)

การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2559...

(13 พ.ย. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558...

(13 พ.ย. 57)

การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ ปีงบประมาณ 2559...

(14 ต.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบปร...

(14 ต.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558...

(18 ก.ค. 57)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)

(18 ก.ค. 57)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2557-2559) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4...

 

 

อ่านทั้งหมด

(28 ส.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติชุมชนในเขตเทศบาล บริเวณชุมชนเย็นฉ่ำ ...

(25 ส.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกปร...

(25 ส.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถปิคอัพดับเบิ้ลแค็บ 4 ป...

(24 ส.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ...

(24 ส.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนฯ ...

(20 ส.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 6 คัน พร้อมรถนำขบวน โครงการจัดตั้งแ...

(10 ส.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอ...

(10 ส.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน...

(10 ส.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน...

(29 ก.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมจัดภูมิทัศน์รอบอาคาร หมู่ที่...

(29 ก.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถปิคอัพดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 ...

(29 ก.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมหลังใหม่ เทศบาลเมืองคูคต หมู่ที่ 18 ตำบลคูค...

(29 ก.ค. 58)

ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมจัดภูมิทัศน์รอบอาคาร หมู่ที่ 3...

(27 ก.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างร้านค้าชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต บริเวณปากทางลำลู...

(24 ก.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และทาง...

(23 ก.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองคูคต หมู่ท...

(23 ก.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแถบสะดุดชะลอความเร็ว (Rumble Strips) ภายในชุมชนเขตเ...

(22 ก.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องครัวให้มีระบบระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง ตู้...

(20 ก.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไปฯ)...

(13 ก.ค. 58)

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...

 

 

อ่านทั้งหมด