ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลเมืองคูคต และ การประชุม...

อ่านต่อ


โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคูคต ...

อ่านต่อ


โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2558...

อ่านต่อ

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558...

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(12 ต.ค. 58)

คู่มือประชาชน (สำนักปลัดเทศบาล-งานทะเบียนท้องถิ่น การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน)...

(12 ต.ค. 58)

คู่มือประชาชน (สำนักปลัดเทศบาล-งานทะเบียนท้องถิ่น การแจ้งเกิด)...

(12 ต.ค. 58)

คู่มือประชาชน (สำนักปลัดเทศบาล-งานทะเบียนท้องถิ่น การแจ้งตาย)...

(12 ต.ค. 58)

คู่มือประชาชน (สำนักปลัดเทศบาล-งานทะเบียนท้องถิ่น การเพิ่มชื่อกรณีต่างๆ)...

(12 ต.ค. 58)

คู่มือประชาชน (สำนักปลัดเทศบาล-การย้ายเข้า-ย้ายออก)...

(12 ต.ค. 58)

คู่มือประชาชน (สำนักปลัดเทศบาล-งานทะเบียนท้องถิ่น ทะเบียนราษฎร)...

(9 ต.ค. 58)

คู่มือประชาชน(กองคลัง)

(9 ต.ค. 58)

คู่มือประชาชน(กองช่าง)

(9 ต.ค. 58)

คู่มือประชาชน(กองการศึกษา)

(9 ต.ค. 58)

คู่มือประชาชน(กองสาธารณสุข)

(9 ต.ค. 58)

คู่มือประชาชน (สำนักปลัดเทศบาล-งานเทศกิจ)...

(9 ต.ค. 58)

คู่มือประชาชน (สำนักปลัดเทศบาล-งานการเจ้าหน้าที่)...

(7 ต.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล...

(25 ก.ย. 58)

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559...

(11 ก.ย. 58)

การแก้ไขระบบเสียงตามสายในชุมชน

(2 ก.ย. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง คู่มือบริการสำหรับประชาชน ...

(13 ก.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3...

(13 ก.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)...

(26 มี.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องรายงานผลการปฏิบัติตามคำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประม...

(26 มี.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ประจำปี พ...

 

 

อ่านทั้งหมด

(5 ต.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง เลื่่อนวันเสนอราคางานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ. ...

(2 ต.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ. ศพด.3) บริเวณโรงเรีย...

(1 ต.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ...

(30 ก.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถปิคอัพดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 ...

(30 ก.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 2 แห่ง...

(30 ก.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 แห่ง...

(21 ก.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติชุมชนในเขตเทศบาล บริเว...

(21 ก.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซืื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จ...

(11 ก.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง...

(11 ก.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายก...

(11 ก.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ...

(11 ก.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไปฯ งวดที่ ...

(28 ส.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติชุมชนในเขตเทศบาล บริเวณชุมชนเย็นฉ่ำ ...

(25 ส.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกปร...

(25 ส.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถปิคอัพดับเบิ้ลแค็บ 4 ป...

(24 ส.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ...

(24 ส.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนฯ ...

(20 ส.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 6 คัน พร้อมรถนำขบวน โครงการจัดตั้งแ...

(10 ส.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอ...

(10 ส.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน...

 

 

อ่านทั้งหมด