ข่าวกิจกรรม

ทม.คูคตร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสุวรรณบำรุงราช...

อ่านต่อ


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.พะเยา

อ่านต่อ


อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะตลาดสี่มุมเมือง

อ่านต่อ

มอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(20 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมื...

(16 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560

(16 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลเมืองคูคต

(14 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองคูคต ประจำ...

(9 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

(7 พ.ย. 60)

รายงานการติดตามและประเเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ประจำปี 2560

(7 พ.ย. 60)

รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2560 ของเทศบาลเมืองคูคต

(6 พ.ย. 60)

การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล

(2 พ.ย. 60)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 29 ก.ย.60

(31 ต.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเิติม ฉบับที่ 1

(30 ต.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560และ2561

(19 ต.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(17 ต.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(12 ต.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(11 ต.ค. 60)

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรร...

(27 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ครั่งที...

(27 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(14 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) (เพิ่มเติม) ฉบับที่...

(14 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) (เพิ่มเติม) ฉบับที่...

(7 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ...

 

 

อ่านทั้งหมด

(21 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5907 โดยวิธี...

(21 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-7838 โดยวิธี...

(21 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-4960 โดยวิธี...

(21 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5196 โดยวิธี...

(21 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-6770 โดยวิธี...

(20 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด จ...

(17 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน 11 เครื...

(17 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝ้าเพดานและผนังห้องทะเบียนและ...

(17 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื...

(17 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเลเซอร์...

(17 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเลือกตั้งคณะกรรมการชุม...

(17 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กจ-4871 โดยวิธี...

(15 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉ...

(15 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวุสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะ...

(15 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ทะเบียน 82-5197...

(15 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจา...

(15 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กจ-4870 โดยวิธี...

(9 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กจ-4398 โดยวิธี...

(9 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บ-7880 โดยวิธีเ...

(9 พ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและแก้ไขระบบเครือข่าย LAN ...

 

 

อ่านทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต