ข่าวกิจกรรม

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อหลวง

อ่านต่อ


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยประจำปี 2560

อ่านต่อ


โครงการพัฒนาบุคลากรชุมชน ประจำปี 2560

อ่านต่อ

วันเทศบาล ประจำปี 2560

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(19 ก.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

(27 มิ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมื...

(21 มิ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมา...

(21 มิ.ย. 60)

สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(21 มิ.ย. 60)

สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540(ภาษาอังกฤษ)

(21 มิ.ย. 60)

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

(21 มิ.ย. 60)

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

(16 มิ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเ...

(9 มิ.ย. 60)

ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาล่วงหน้า 1 ...

(7 มิ.ย. 60)

การเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

(6 มิ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กองการศึ...

(3 มิ.ย. 60)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองคูคต สมับวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 3/2559 30 ก.ย.2559

(3 มิ.ย. 60)

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองคูตต ประจำเดือน ก.ค.2559

(3 มิ.ย. 60)

สาระน่ารู้...การป้องกันภัยจากยาเสพติด

(3 มิ.ย. 60)

สาระน่ารู้...การป้องกันภัยจากสาธารณภัย "อุทกภัย"

(2 มิ.ย. 60)

แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(Local Performance Assessment : LPA)

(31 พ.ค. 60)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)

(31 พ.ค. 60)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)

(31 พ.ค. 60)

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2559

(9 พ.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ...

 

 

อ่านทั้งหมด

(18 ก.ค. 60)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กทางเข้าชุมชนสิทธิพยากรณ์

(18 ก.ค. 60)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 4 รายการ

(18 ก.ค. 60)

โครงการพัฒนาบุคลากรชุมชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2560 จ้างเหมารถบัส

(5 ก.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายใน-นอก และบริเวณโดย...

(5 ก.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบโครงข่ายสื่อสารข้อ...

(19 มิ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกนั่ง (C...

(19 มิ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคู...

(15 มิ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 55 รายการ (เพิ่มเติมแล...

(6 มิ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายใน-นอก และบริเวณโดยรอบอาคารอเนก...

(5 มิ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบโท...

(1 มิ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 55 รายการ

(25 พ.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ...

(25 พ.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ...

(25 พ.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน...

(25 พ.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่อระ...

(26 เม.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน...

(26 เม.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน...

(26 เม.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้า...

(26 เม.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อ...

(8 มี.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องย่อยกิ่งไม้แบบใช้เคร...

 

 

อ่านทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต