ข่าวกิจกรรม

มอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

อ่านต่อ


ร้องเพลงเพื่อพ่อ

อ่านต่อ


ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อหลวง

อ่านต่อ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยประจำปี 2560

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(19 ต.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(17 ต.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(12 ต.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(11 ต.ค. 60)

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรร...

(27 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ครั่งที...

(27 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(14 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) (เพิ่มเติม) ฉบับที่...

(14 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) (เพิ่มเติม) ฉบับที่...

(7 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ...

(16 ส.ค. 60)

ประกา่ศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แก้ไขประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเ...

(9 ส.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เ...

(9 ส.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เ...

(3 ส.ค. 60)

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดกา...

(1 ส.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมื...

(27 ก.ค. 60)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

(19 ก.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

(27 มิ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมื...

(21 มิ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมา...

(21 มิ.ย. 60)

สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(21 มิ.ย. 60)

สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540(ภาษาอังกฤษ)

 

 

อ่านทั้งหมด

(17 ต.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บ...

(16 ต.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน 6 คน ด้วยวิธีป...

(10 ต.ค. 60)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ...

(10 ต.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องวงจรป...

(10 ต.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ้างบร...

(10 ต.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ถวายดอกไม...

(10 ต.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลรายป...

(10 ต.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ...

(4 ต.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด จำนวน ...

(29 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี...

(28 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(28 ก.ย. 60)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(25 ก.ย. 60)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาซื้องานประกวดราคาซื้อจอ ful...

(20 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เลื่อนวันเสนอราคางานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ...

(18 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บ...

(13 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่...

(13 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1 ...

(13 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน...

(13 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร...

(13 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาประกวดราคาจ้า...

 

 

อ่านทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต