ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

อ่านต่อ


โครงการพัฒนาบุคลากรชุมชน ประจำปี 2559...

อ่านต่อ


โครงการเยาวชนสู้ไฟ ประจำปี 2559

อ่านต่อ

โครงการครอบครัวผาสุก ประจำปี 2559

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(20 เม.ย. 59)

คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558...

(12 ก.พ. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(3...

(26 ม.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(2...

(11 ม.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด...

(29 ธ.ค. 58)

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...

(29 ธ.ค. 58)

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1...

(29 ธ.ค. 58)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1...

(23 ธ.ค. 58)

ประกาศคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ เรื่อง การกำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงิน...

(18 ธ.ค. 58)

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองคูคต ประจำปีงบประม...

(18 ธ.ค. 58)

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองคูคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

(18 ธ.ค. 58)

ขอเชิญร่วมงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2559...

(14 ธ.ค. 58)

สอบถามความสมัครใจในการรับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล...

(23 พ.ย. 58)

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2558...

(23 พ.ย. 58)

รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2558 ของเทศบาลเมืองคูคต...

(19 พ.ย. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่ม...

(9 พ.ย. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การตรวจสอบและเพิ่มรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการชุมช...

(6 พ.ย. 58)

หนังสือเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบถามความสมัครใจในการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล...

(6 พ.ย. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด...

(6 พ.ย. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 255...

(6 พ.ย. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...

 

 

อ่านทั้งหมด

(27 เม.ย. 59)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงสูบน้ำ บริเวณท้ายซอย 39 (ชุมชนซอย 39) หมู่ที่ 4 ต...

(12 เม.ย. 59)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนฯ บริเวณ...

(12 เม.ย. 59)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอ...

(12 เม.ย. 59)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอ...

(31 มี.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างเหมาปรับปรุงโรงสูบน้ำ บริเวณท้ายซอย 39 (...

(17 มี.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีการ...

(17 มี.ค. 59)

ราคากลาง งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนฯ บริเวณซอยลำลูกกา 19 ถึงลำรางชุมชนพระสิทธิ์ ...

(17 มี.ค. 59)

ราคากลาง งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอยย่อยที่ 18,19,20,21,21/1,21/2 และ ...

(17 มี.ค. 59)

ราคากลาง งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอยลำลูกกา 21 จากถนนลำลูกกา (ต่อจากโ...

(11 มี.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงสูบน้ำ บริเวณท้ายซอย 39 (ชุมชน...

(19 ก.พ. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถปิคอัพดับเบิ้ลแค็...

(16 ก.พ. 59)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ประจำปี 2559...

(11 ม.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย...

(5 ม.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ บริเวณซอย B...

(5 ม.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน...

(29 ธ.ค. 58)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซ์้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 14 ชุมชน ด...

(8 ธ.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ...

(8 ธ.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ...

(8 ธ.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนฯ จำนวน 2 โครงการ ...

(8 ธ.ค. 58)

ราคากลาง งานประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนฯ บริเวณซอย B/1 ชุมชนสีวลี หมู่ที่ 14...

 

 

อ่านทั้งหมด