ข่าวกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน คูคตเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558...

อ่านต่อ


โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2558...

อ่านต่อ


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558...

อ่านต่อ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธ.ค.57...

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(21 ม.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) ครั้งที่...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) ครั้งที่...

(13 พ.ย. 57)

การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2559...

(13 พ.ย. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558...

(13 พ.ย. 57)

การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ ปีงบประมาณ 2559...

(14 ต.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบปร...

(14 ต.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558...

(18 ก.ค. 57)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)

(18 ก.ค. 57)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2557-2559) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4...

(25 มิ.ย. 57)

โรงรับจำนำเทศบาลเมืองคูคตปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับเปิดเทอมตั้งแต่บัดนี้-15 กันยายน 2557...

(24 พ.ค. 57)

วิธีรับมือหน้าฝนนี้.....ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลเมืองคูคต...

(24 ม.ค. 57)

เรื่อง ชี้แจงกรณีเรื่องร้องเรียนเรื่องเงินบริจาคเกี่ยวกับสุนัข...

(19 ธ.ค. 56)

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556...

(19 ธ.ค. 56)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ประจำปี 2...

(19 ธ.ค. 56)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประ...

 

 

อ่านทั้งหมด

(26 ก.พ. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 9 คัน พร้อมรถนำขบวน โครงการพัฒนาบุคลากรช...

(18 ก.พ. 58)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง/ตกแต่งพร้อมติ...

(17 ก.พ. 58)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้ำและผิวจรา...

(17 ก.พ. 58)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำแล...

(12 ก.พ. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณชุมชนพร้อมศรีสามัคคี หมู่ที่ ...

(12 ก.พ. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง บริเวณซอยเชื่อมระหว่างซอยลำลูกกา 14 ก...

(12 ก.พ. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อม่านปรับแสงกันแดด พร้อมติดตั้ง ภายในอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล...

(4 ก.พ. 58)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต หมู่...

(4 ก.พ. 58)

ราคากลางงานประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต หมู่ที่...

(30 ม.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบน้ำ บริเวณท้ายซอยแข็งขัน 2 หมู่ที่ 11 ตำบลคูคต ...

(30 ม.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสราสินีวิลล์ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลคูคต...

(27 ม.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย...

(26 ม.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคากันแดดเอนกประสงค์ บริเวณด้านหลังอาคารส...

(26 ม.ค. 58)

ราคากลางงานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคากันแดดเอนกประสงค์ฯ...

(23 ม.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตูู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่...

(22 ม.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 7 คัน พร้อมรถนำขบวน โครงการจัดทำ/ท...

(21 ม.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนจามรร่วมใจสามัคคี หมู่ที่ 10 ...

(21 ม.ค. 58)

ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฯ ชุมชนจามรร่วมใจสามัคคี หมู่ที่ 10...

(21 ม.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนพระสิทธิ์ หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต...

(21 ม.ค. 58)

ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฯ ชุมชนพระสิทธิ์ หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต...

 

 

อ่านทั้งหมด