ข่าวกิจกรรม

7 วันระวังอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์...

อ่านต่อ


ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี...

อ่านต่อ


พิธีเปิด-ปิด กีฬาระหว่างชุมชน คูคตเกมส์ ครั้งที่ 12...

อ่านต่อ

ฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองคูคต...

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(11 ก.พ. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล...

(11 ก.พ. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2557...

(27 ม.ค. 57)

การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล

(24 ม.ค. 57)

เรื่อง ชี้แจงกรณีเรื่องร้องเรียนเรื่องเงินบริจาคเกี่ยวกับสุนัข...

(14 ม.ค. 57)

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งล่วงหน้า...

(19 ธ.ค. 56)

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556...

(19 ธ.ค. 56)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ประจำปี 2...

(19 ธ.ค. 56)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประ...

(17 ธ.ค. 56)

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557...

(17 ธ.ค. 56)

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1...

(17 ธ.ค. 56)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2...

(30 พ.ย. 56)

ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ประจำปี พ.ศ.2557...

(21 พ.ย. 56)

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557...

(5 พ.ย. 56)

ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2557...

(30 ต.ค. 56)

กำหนดการรับสมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดปทุมธานี...

(29 ต.ค. 56)

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2557...

(29 ต.ค. 56)

แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557...

(9 ต.ค. 56)

กำหนดการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558...

(2 ต.ค. 56)

ตอบข้อร้องเรียนกรณีตลาดนัดฟ้าคราม...

(30 ส.ค. 56)

โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)ภาคครัวเรือน...

 

 

อ่านทั้งหมด

(31 มี.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถแบ็คโฮร (รถขุดตีนตะขาบ) จำนวน 1...

(31 มี.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค....

(31 มี.ค. 57)

ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ บริเวณชุมชนชาวฟ้า...

(31 มี.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า บริเวณซอยวัดลาดสนุ่น หมู่ท...

(28 มี.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนเขตเทศบาล...

(28 มี.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเทพื้น ค.ส.ล. ปรับระดับ พร้อมปูกระเบื้องและเดินท่อระบายน้ำ...

(28 มี.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันตลิ่งริมคลองซอยที่ 1 และคลอง...

(27 มี.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามเด็กเล่นชุมชนชาวฟ้า หมู่ที่ 6 ตำบลคูคต อำเภอล...

(27 มี.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนซอยวัดประยูรธรรมาราม หมู่ที่ 13 ตำบล...

(26 มี.ค. 57)

ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของเทศบาลเมืองคูคต บริเวณชุมชนจา...

(26 มี.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงโรงสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 โครงการ...

(25 มี.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกหกล้อ จำนวน 1 คัน...

(25 มี.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดซ่อมเครื่องสูบน้ำ ดีเซล 4 สูบ ยี่ห้อ JOHN DEERE ...

(25 มี.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมพื้นยางสังเคราะห์สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็...

(12 มี.ค. 57)

ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนซอยวัดประยูรธรรมาราม หมู่ที่ 13...

(10 มี.ค. 57)

ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามเด็กเล่นชุมชนชาวฟ้า หมู่ที่ 6 ตำบลคูคต...

(7 มี.ค. 57)

ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 3 โครงการ...

(24 ก.พ. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามเด็กเล่นชุมชนชาวฟ้า หมู่ที่ 6 ตำบลคูคต อำเภอล...

(24 ก.พ. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนซอยวัดประยูรธรรมาราม หมู่ที่ 13 ตำบล...

(24 ก.พ. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนจามร-เดชเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลคู...

 

 

อ่านทั้งหมด