ข่าวกิจกรรม

โครงการซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปี 2559...

อ่านต่อ


กีฬาระหว่างชุมชน คูคตเกมส์ ครั้งที่ 14...

อ่านต่อ


กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาบุคลากรชุมชน ประจำปี 2559...

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(12 ก.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๓ ...

(11 ก.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ...

(23 มิ.ย. 59)

การขยายเวลาการให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดจาก 1 ปี เป็น 3 ปี ด้วยเทศบาลเมืองคูคตได้รับแจ้ง...

(9 มิ.ย. 59)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลเมืองคูคต...

(9 มิ.ย. 59)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลเมืองคูคต...

(19 พ.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองคูคต ประจำ...

(16 พ.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ป...

(20 เม.ย. 59)

คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558...

(12 ก.พ. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(3...

(26 ม.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(2...

(11 ม.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด...

(29 ธ.ค. 58)

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...

(29 ธ.ค. 58)

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1...

(29 ธ.ค. 58)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1...

(23 ธ.ค. 58)

ประกาศคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ เรื่อง การกำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงิน...

(18 ธ.ค. 58)

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองคูคต ประจำปีงบประม...

(18 ธ.ค. 58)

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองคูคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

(18 ธ.ค. 58)

ขอเชิญร่วมงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2559...

(14 ธ.ค. 58)

สอบถามความสมัครใจในการรับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล...

(23 พ.ย. 58)

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2558...

 

 

อ่านทั้งหมด

(22 ก.ค. 59)

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรั...

(22 ก.ค. 59)

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรั...

(11 ก.ค. 59)

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด ...

(6 ก.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหน...

(1 ก.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ ขน...

(29 มิ.ย. 59)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งขยายเขตจำหน่าย...

(28 มิ.ย. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซุ้ม จำนวน 2 โครงการ ...

(28 มิ.ย. 59)

ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซุ้มฯ บริเวณซอยลำลูกกา 21...

(28 มิ.ย. 59)

ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซุ้มฯ บริเวณซอยลำลูกกา 19...

(24 มิ.ย. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เลืื่อนวันเสนอราคางานประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้...

(16 มิ.ย. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตัั้งระบบกระจายเส...

(16 มิ.ย. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงสูบน้ำ บริเวณท้ายซอย 39 (ชุมชน...

(7 มิ.ย. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ ...

(1 มิ.ย. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ...

(31 พ.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบน้ำ บริเวณท้ายซอยตรงข้ามหมู่บ...

(31 พ.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอยตรงข้ามหมู่บ้านชาวฟ้า...

(31 พ.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ชุดดับเพลิงชนิดป้องก...

(24 พ.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างเหมาปรับปรุงโรงสููบน้ำ บริเวณท้ายซอย 39 (ชุ...

(18 พ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สายชุมชนในเขตเทศบาล จ...

(18 พ.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาพร้อมติดตั้งให้แก่ชุมชน จำนวน 3...

 

 

อ่านทั้งหมด