ข่าวกิจกรรม

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

อ่านต่อ


โครงการประกวดชุมชนรักษ์สะอาด

อ่านต่อ


โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผู้นำฯ

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองคูคตและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(14 ธ.ค. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเม...

(14 ธ.ค. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองคูคต

(3 ธ.ค. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างข...

(26 พ.ย. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลฯ

(26 พ.ย. 61)

ระเบียบเทศบาลเมืองคูคตว่าด้วยการใช้ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์

(26 พ.ย. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ให้ใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)

(26 พ.ย. 61)

รายงานการผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(26 พ.ย. 61)

การประชุมคณะผู้บริหาร

(26 พ.ย. 61)

ประกาศหน่วยงานใสสะอาด

(15 พ.ย. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองคูคต ประจำ...

(14 พ.ย. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เพิ่มเติมโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)...

(1 พ.ย. 61)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ปี 2561

(18 ต.ค. 61)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปี 2561

(16 ต.ค. 61)

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(16 ต.ค. 61)

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(16 ต.ค. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่...

(4 ต.ค. 61)

รู้ทันโรคพิษสุนัขบ้า

(2 ต.ค. 61)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(25 ก.ย. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ...

(25 ก.ย. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ...

 

 

อ่านทั้งหมด

(14 ธ.ค. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถ กฉ-1...

(14 ธ.ค. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อการเกษตร จำนวน 13 รายการ โดย...

(14 ธ.ค. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายกา...

(12 ธ.ค. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 ...

(12 ธ.ค. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน 82-5908...

(12 ธ.ค. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย)...

(12 ธ.ค. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-9916 โดยวิ...

(11 ธ.ค. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ...

(11 ธ.ค. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน (ตามโ...

(11 ธ.ค. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-78...

(7 ธ.ค. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่...

(7 ธ.ค. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รา...

(6 ธ.ค. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ...

(4 ธ.ค. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รา...

(3 ธ.ค. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ...

(29 พ.ย. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่อง...

(29 พ.ย. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ช...

(28 พ.ย. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 ราย...

(27 พ.ย. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉีดปลวก จำนวน 3 แห่ง ...

(27 พ.ย. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลลขทะเบียน กฉ-1...

 

 

อ่านทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต