ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลเมืองคูคต และ การประชุม...

อ่านต่อ


โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคูคต ...

อ่านต่อ


โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2558...

อ่านต่อ

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558...

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(23 พ.ย. 58)

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2558...

(23 พ.ย. 58)

รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2558 ของเทศบาลเมืองคูคต...

(19 พ.ย. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่ม...

(9 พ.ย. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การตรวจสอบและเพิ่มรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการชุมช...

(6 พ.ย. 58)

หนังสือเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบถามความสมัครใจในการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล...

(6 พ.ย. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด...

(6 พ.ย. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 255...

(6 พ.ย. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...

(30 ต.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...

(22 ต.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2...

(15 ต.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ปร...

(12 ต.ค. 58)

คู่มือประชาชน (สำนักปลัดเทศบาล-งานทะเบียนท้องถิ่น การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน)...

(12 ต.ค. 58)

คู่มือประชาชน (สำนักปลัดเทศบาล-งานทะเบียนท้องถิ่น การแจ้งเกิด)...

(12 ต.ค. 58)

คู่มือประชาชน (สำนักปลัดเทศบาล-งานทะเบียนท้องถิ่น การแจ้งตาย)...

(12 ต.ค. 58)

คู่มือประชาชน (สำนักปลัดเทศบาล-งานทะเบียนท้องถิ่น การเพิ่มชื่อกรณีต่างๆ)...

(12 ต.ค. 58)

คู่มือประชาชน (สำนักปลัดเทศบาล-การย้ายเข้า-ย้ายออก)...

(12 ต.ค. 58)

คู่มือประชาชน (สำนักปลัดเทศบาล-งานทะเบียนท้องถิ่น ทะเบียนราษฎร)...

(9 ต.ค. 58)

คู่มือประชาชน(กองคลัง)

(9 ต.ค. 58)

คู่มือประชาชน(กองช่าง)

(9 ต.ค. 58)

คู่มือประชาชน(กองการศึกษา)

 

 

อ่านทั้งหมด

(19 พ.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้าฯ บริเวณท...

(13 พ.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สายชุมชนใ...

(10 พ.ย. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สายช...

(29 ต.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูน...

(26 ต.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแข็งขัน 2 และ...

(26 ต.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าวัดลาดสนุ่น (ริมเขื่อน...

(21 ต.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนฯ จำนวน 2 โครงการ...

(21 ต.ค. 58)

ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุุงถนนฯ จำนวน 2 โครงการ...

(21 ต.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงราวกันตก บริเวณเขื่อมริมลำรางสาธารณะชุมชนพระส...

(5 ต.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง เลื่่อนวันเสนอราคางานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ. ...

(2 ต.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ. ศพด.3) บริเวณโรงเรีย...

(1 ต.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ...

(30 ก.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถปิคอัพดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 ...

(30 ก.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 2 แห่ง...

(30 ก.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 แห่ง...

(21 ก.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติชุมชนในเขตเทศบาล บริเว...

(21 ก.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซืื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จ...

(11 ก.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง...

(11 ก.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายก...

(11 ก.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ...

 

 

อ่านทั้งหมด