ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

อ่านต่อ


แยกก่อนทิ้ง

อ่านต่อ


โครงการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

อ่านต่อ

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(18 ม.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ...

(16 ม.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน...

(15 ม.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง กำหนดการรับสมัครสมาชิก อปพร. เข้าอบรมทบทวน ประจำปี พ.ศ.2562

(15 ม.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล

(15 ม.ค. 62)

อุปกรณ์การแพทย์ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคูคตที่ให้ผู้ป่วยยืมใช้ได้ ประจำปีงบประมา...

(8 ม.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ...

(4 ม.ค. 62)

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคตเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

(25 ธ.ค. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ...

(20 ธ.ค. 61)

การรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

(14 ธ.ค. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเม...

(14 ธ.ค. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองคูคต

(3 ธ.ค. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างข...

(26 พ.ย. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลฯ

(26 พ.ย. 61)

ระเบียบเทศบาลเมืองคูคตว่าด้วยการใช้ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์

(26 พ.ย. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ให้ใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)

(26 พ.ย. 61)

รายงานการผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(26 พ.ย. 61)

การประชุมคณะผู้บริหาร

(26 พ.ย. 61)

ประกาศหน่วยงานใสสะอาด

(15 พ.ย. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองคูคต ประจำ...

(14 พ.ย. 61)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เพิ่มเติมโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)...

 

 

อ่านทั้งหมด

(18 ม.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่อ...

(17 ม.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ...

(17 ม.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเ...

(16 ม.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของและ...

(15 ม.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา ให้กับชุมชน จำนวน 4 รายกา...

(14 ม.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำ ชุมชนภ...

(11 ม.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารส...

(10 ม.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำสแตนเลสขนาดไม่น้อยกว่า 2,00...

(10 ม.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าบ้านลมยาง (ขนาดใหญ่) , บ้านลม...

(9 ม.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอ...

(9 ม.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-4960 โดยวิธี...

(9 ม.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ...

(9 ม.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บ.788...

(9 ม.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศขนาด 40 ที่นั...

(9 ม.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป...

(8 ม.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณเขื่อนร...

(8 ม.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าถังดับเพลิง/ถังแก๊ส (โครงการฝึกอบ...

(3 ม.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายสัญญาณใยแก้วนำแสงกล้อ...

(3 ม.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของรางวัล และอุปกรณ์สำหรับโครงก...

(2 ม.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้า (ไม่มีซิป) (โครงกา...

 

 

อ่านทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต