ข่าวกิจกรรม

โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2559...

อ่านต่อ


การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลเมืองคูคต...

อ่านต่อ


การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน...

อ่านต่อ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559...

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(26 ม.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(2...

(11 ม.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด...

(29 ธ.ค. 58)

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...

(29 ธ.ค. 58)

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1...

(29 ธ.ค. 58)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1...

(23 ธ.ค. 58)

ประกาศคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ เรื่อง การกำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงิน...

(18 ธ.ค. 58)

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองคูคต ประจำปีงบประม...

(18 ธ.ค. 58)

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองคูคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

(18 ธ.ค. 58)

ขอเชิญร่วมงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2559...

(14 ธ.ค. 58)

สอบถามความสมัครใจในการรับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล...

(23 พ.ย. 58)

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2558...

(23 พ.ย. 58)

รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2558 ของเทศบาลเมืองคูคต...

(19 พ.ย. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่ม...

(9 พ.ย. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การตรวจสอบและเพิ่มรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการชุมช...

(6 พ.ย. 58)

หนังสือเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบถามความสมัครใจในการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล...

(6 พ.ย. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด...

(6 พ.ย. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 255...

(6 พ.ย. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...

(30 ต.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...

(22 ต.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2...

 

 

อ่านทั้งหมด

(11 ม.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย...

(5 ม.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ บริเวณซอย B...

(5 ม.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน...

(29 ธ.ค. 58)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซ์้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 14 ชุมชน ด...

(8 ธ.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ...

(8 ธ.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ...

(8 ธ.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนฯ จำนวน 2 โครงการ ...

(8 ธ.ค. 58)

ราคากลาง งานประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนฯ บริเวณซอย B/1 ชุมชนสีวลี หมู่ที่ 14...

(8 ธ.ค. 58)

ราคากลาง งานประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนฯ บริเวณปากซอยลำลูกกา 4 (ชุมชนจามรร่วมใจสามัคคี)...

(19 พ.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้าฯ บริเวณท...

(13 พ.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สายชุมชนใ...

(10 พ.ย. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สายช...

(29 ต.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูน...

(26 ต.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแข็งขัน 2 และ...

(26 ต.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าวัดลาดสนุ่น (ริมเขื่อน...

(21 ต.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนฯ จำนวน 2 โครงการ...

(21 ต.ค. 58)

ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุุงถนนฯ จำนวน 2 โครงการ...

(21 ต.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงราวกันตก บริเวณเขื่อมริมลำรางสาธารณะชุมชนพระส...

(5 ต.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง เลื่่อนวันเสนอราคางานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ. ...

(2 ต.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ. ศพด.3) บริเวณโรงเรีย...

 

 

อ่านทั้งหมด