ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2558

อ่านต่อ


แถลงข่าวการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน...

อ่านต่อ


การแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน คูคตเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558...

อ่านต่อ

โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2558...

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(26 มี.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องรายงานผลการปฏิบัติตามคำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประม...

(26 มี.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ประจำปี พ...

(24 มี.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2...

(24 มี.ค. 58)

แก้ไขเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) ครั้งที่...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) ครั้งที่...

(13 พ.ย. 57)

การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2559...

(13 พ.ย. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558...

(13 พ.ย. 57)

การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ ปีงบประมาณ 2559...

(14 ต.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบปร...

(14 ต.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558...

(18 ก.ค. 57)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)

(18 ก.ค. 57)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2557-2559) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4...

(24 พ.ค. 57)

วิธีรับมือหน้าฝนนี้.....ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลเมืองคูคต...

(24 ม.ค. 57)

เรื่อง ชี้แจงกรณีเรื่องร้องเรียนเรื่องเงินบริจาคเกี่ยวกับสุนัข...

(19 ธ.ค. 56)

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556...

 

 

อ่านทั้งหมด

(27 พ.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอ...

(27 พ.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตัดเครื่องแบบ อปพร. สำหรับผู้เข้าฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี...

(18 พ.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเครื่องแบบ อปพร. สำหรับผู้เข้าฝึกอบรมทบทวน อป...

(14 พ.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...

(14 พ.ค. 58)

ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอยย่อย 2 , 3 , 4 , 5 และ 6 ถนนสายเมนผัง ก (ชุมชนฟ้...

(14 พ.ค. 58)

ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนฯ บริเวณทางเข้าหมู่บ้านสมบูรณ์พัฒนา (ชุมชนสมบูรณ์พั...

(7 พ.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แบบที่ 2...

(30 เม.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ...

(29 เม.ย. 58)

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำและผิวจราจรรางวี ...

(23 เม.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัส (พัดลม) จำนวน 16 คัน ต่อวัน จำนวน 2 วัน โครงการ...

(21 เม.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ติดตั้...

(20 เม.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตัดเครื่องแบบ อปพร. สำหรับผู้เข้าฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี...

(25 มี.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณภา...

(25 มี.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซ...

(16 มี.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง...

(11 มี.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเว...

(2 มี.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคากันแ...

(26 ก.พ. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 9 คัน พร้อมรถนำขบวน โครงการพัฒนาบุคลากรช...

(18 ก.พ. 58)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง/ตกแต่งพร้อมติ...

(17 ก.พ. 58)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้ำและผิวจรา...

 

 

อ่านทั้งหมด