ข่าวกิจกรรม

โครงการซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปี 2558...

อ่านต่อ


โครงการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง ประจำปี 2558...

อ่านต่อ


กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2558

อ่านต่อ

แถลงข่าวการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน...

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(13 ก.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3...

(13 ก.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)...

(26 มี.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องรายงานผลการปฏิบัติตามคำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประม...

(26 มี.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ประจำปี พ...

(24 มี.ค. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2...

(24 มี.ค. 58)

แก้ไขเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) ครั้งที่...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) ครั้งที่...

(13 พ.ย. 57)

การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2559...

(13 พ.ย. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558...

(13 พ.ย. 57)

การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ ปีงบประมาณ 2559...

(14 ต.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบปร...

(14 ต.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558...

(18 ก.ค. 57)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)

(18 ก.ค. 57)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2557-2559) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4...

(24 พ.ค. 57)

วิธีรับมือหน้าฝนนี้.....ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลเมืองคูคต...

 

 

อ่านทั้งหมด

(27 ก.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างร้านค้าชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต บริเวณปากทางลำลู...

(24 ก.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และทาง...

(23 ก.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองคูคต หมู่ท...

(23 ก.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแถบสะดุดชะลอความเร็ว (Rumble Strips) ภายในชุมชนเขตเ...

(22 ก.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องครัวให้มีระบบระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง ตู้...

(20 ก.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไปฯ)...

(13 ก.ค. 58)

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...

(13 ก.ค. 58)

ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำและ ผิวจ...

(13 ก.ค. 58)

ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำและผิวจรา...

(13 ก.ค. 58)

ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำและผิวจราจรร...

(3 ก.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 12 คัน พร้อมรถนำขบวน โครงการส่งเสริมสุข...

(22 มิ.ย. 58)

ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติชุมชนในเขตเทศบาล บริเวณชุมชนเย็นฉ่ำ ห...

(12 มิ.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอ...

(12 มิ.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนฯ ...

(2 มิ.ย. 58)

ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ...

(2 มิ.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติชุมชนในเขตเทศบาล บริเวณชุมชนเย็นฉ่ำ ...

(27 พ.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอ...

(27 พ.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตัดเครื่องแบบ อปพร. สำหรับผู้เข้าฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี...

(18 พ.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเครื่องแบบ อปพร. สำหรับผู้เข้าฝึกอบรมทบทวน อป...

(14 พ.ค. 58)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...

 

 

อ่านทั้งหมด