ข่าวกิจกรรม

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อหลวง

อ่านต่อ


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยประจำปี 2560

อ่านต่อ


โครงการพัฒนาบุคลากรชุมชน ประจำปี 2560

อ่านต่อ

วันเทศบาล ประจำปี 2560

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(14 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) (เพิ่มเติม) ฉบับที่...

(14 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) (เพิ่มเติม) ฉบับที่...

(7 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ...

(16 ส.ค. 60)

ประกา่ศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แก้ไขประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเ...

(9 ส.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เ...

(9 ส.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เ...

(3 ส.ค. 60)

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดกา...

(1 ส.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมื...

(27 ก.ค. 60)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

(19 ก.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

(27 มิ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมื...

(21 มิ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมา...

(21 มิ.ย. 60)

สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(21 มิ.ย. 60)

สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540(ภาษาอังกฤษ)

(21 มิ.ย. 60)

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

(21 มิ.ย. 60)

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

(16 มิ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเ...

(9 มิ.ย. 60)

ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาล่วงหน้า 1 ...

(7 มิ.ย. 60)

การเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

(6 มิ.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กองการศึ...

 

 

อ่านทั้งหมด

(20 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เลื่อนวันเสนอราคางานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ...

(18 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บ...

(13 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่...

(13 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1 ...

(13 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน...

(13 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร...

(13 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาประกวดราคาจ้า...

(12 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ย...

(7 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เลื่อนวันเสนอราคางานประกวดราคาซื้อจอ full color LED Dis...

(7 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ย...

(7 ก.ย. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคููคต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบโครงข่ายสื่อสารข้...

(26 ส.ค. 60)

จ้างเหมาก่อสร้างแถนนสะดุดชะลอความเร็ว (Rumble Strips) หรือเนินชะลอความเร็วแอสฟัลท์ติกคอนกร...

(26 ส.ค. 60)

จ้างเหมาก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันและองค์ราชินี

(26 ส.ค. 60)

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ตู้ใส่ถังดับเพลิงพร้อมติดตั้งในชุมชนเขตเทศบาล

(26 ส.ค. 60)

จัดซ์้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ

(25 ส.ค. 60)

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(25 ส.ค. 60)

จัดซื้อถังขยะอันตราย ขนาด 240 ลิตร แบบมีล้อ จำนวน 50 ใบ

(22 ส.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1 รายการ

(18 ส.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายใน-นอก และบริเวณโดยรอบอาคารอเนก...

(18 ส.ค. 60)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ ขน...

 

 

อ่านทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต